Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z okresní konference ze dne 29.5.2015

3. 6. 2015

Český svaz chovatelů Okresní organizace Domažlice, Kostelní 90, 344 01 Domažlice tel.379 724 718, e-mail: oocsch.domazlice@seznam.cz, http:/www.oocschdomazlice.estranky.cz Zápis z konference OO ČSCH,která se konala 29.5.2015 v Domažlicích Dne 29.5.2015 od 15.00 hodin se v zasedací místnosti OO ČSCH v Domažlicích konala konference OO ČSCH v Domažlicích. Účastníci jednání: př.L.Borč,př.J.Buršík,př.Mgr.D.Kovářová,př.J.Bouda,př.V.Kutil,př.J.Grešle,př.J.Dufek,př.J.Krubert, př.J.Koczai,př.T.Fiala,př.V.Eisenreich. PROGRAM 1. Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí 2. Kontrola plnění usnesení okresní konference 2014 3. Zpráva předsedy OO ČSCH 4. Zpráva jednatele,pokladníka a registrátora králíků OO ČSCH 5. Zpráva kontrolní komise OO ČSCH 6. Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH 7. Volba delegáta na mimořádnou valnou hromadu ČSCH,volba delegáta na řádnou valnou hromadu ČSCH 8. Návrh kandidáta do doplňujících voleb do ÚV ČSCH 9. Regionální výstava 2015 v Horšovském Týně 10.Diskuse 11.Usnesení 12.Závěr Ad 1) Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí Jednání zahájil př.V.Eisenreich,předseda OO ČSCH.Přivítal všechny přítomné,následovalo seznámení s programem,schválení programu a volba pracovních komisí. Ad 2) Kontrola plnění usnesení okresní konference 2014 Bylo konstatováno,že všechny úkoly uložené okresní konferencí 2014 byly splněny Ad 3)Zpráva předsedy OO ČSCH Předseda OO ČSCH shrnul období mezi konferencemi.Informoval o ukončeném soudním sporu zřízením bezplatného břemene chůze a jízdy na pozemek před štítem budovy OO ČSCH,o ukončení nájemní smlouvy s CK Campanatour,o pronájmu výlohy realitní kanceláři DK-Immoreality,o uzavření nové pojistné smlouvy,o celostátním kole Olympiády mladých chovatelů v Táboře,o výstavě v Horšovském Týně konané v září 2014,o zájezdech do Olomouce (EXOTA) a do Lysé,dále informoval o ukončení činnosti ZO Kdyně I. Ad 4)Zpráva jednatele,pokladníka a registrátora králíků OO ČSCH Př.J.Buršík informoval o žádostech o dotace, o finanční hotovosti v pokladně a na běžném účtu.Zmínil přeplatek za elektřinu a platby uskutečněné v měsíci květnu.Pochválil řádné placení nájemného od firmy Vaříme vám a RK .Seznámil přítomné o počtu registrovaných králíků v minulém období.Zdůraznil nutnost dodání ověřených tiskopisů z jednotlivých organizací v rámci souladu s NOZ a zajistil telefonické spojení s generálním sekretářem ÚV ČSCH ,který toto vstřícně potvrdil a upozornil,že organizace,která tyto tiskopisy nedodá,tak zanikne. Ad 5)Zpráva kontrolní komise OO ČSCH Př.Mgr.D.Kovářová,předsedkyně kontrolní komise,uvedla,že kontrola účetních dokladů je prováděna průběžně vždy před předáním účetní firmě ke zpracování,která případné nedostatky ihned avizuje a ty jsou neprodleně odstraněny.Kontrolní komise provedla kontrolu peněžního deníku a dokladů před konáním konference a nebyly zjištěny žádné nedostatky.Připomněla neplatnost smlouvy na uskladnění výstavních klecí v Postřekově. Ad 6)Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH Jednotliví předsedové odborných komisí zhodnotili výstavní činnost v uplynulém období.Př.Koczai informoval o závěrech konference ÚOK chovatelů králíků.Př.Borč rovněž informoval o konferenci ÚOK chovatelů holubů´a shrnul výsledky regionální výstavy v Chodově u K.Varů Ad 7)Volba delegáta na MVH 2015 a na VH 2015 Delegátem OO ČSCH Domažlice na MVH 2015 a na VH 2015 byl zvolen př.J.Buršík delegát se zavzuje ,že bude volit kandidáta navrženého OO ČSCH Domažlice Ad 8)Návrh kandidáta do doplňujících voleb do ÚV ČSCH Konference OO ČSCH navrhuje kandidáta do doplňujících voleb do ÚV ČSCH př.J.Buršíka Ad 9)Regionální výstava 2015 v Horšovském Týně Jednatel OO ČSCH informoval o posuzovatelích,kteří jsou zajištěni na posuzování.Expozice zvířat bude v menším rozsahu než v loňském roce.Je domluveno zapůjčení velkého stanu včetně montáže a demontáže.Občerstvení není zatím dohodnuté.Bylo plánováno rozmístění jednotlivých expozic.Harmonogram jednotlivých prací potřebných na zajištění výstavy bude na stránkách OO ČSCH do 30.6.2015 Ad 10)Diskuse Předseda OO ČSCH opakoval zjištění kontrolní komise ohledně neplatnosti smlouvy na uskladnění výstavních klecí.Smlouva byla uzavřena mezi okresním výborem a ZO Postřekov v devadesátých letech s délkou trvání na 5 let za splnění určitých podmínek.Podmínky nejsou dodržovány a smlouva neplatí.Byl podán návrh na změnu místa uskladnění.Zástupce ZO Poběžovice nabídnul prostory,které jejich ZO užívá,o návrhu bylo hlasováno a návrh byl přijat. Př.Borč se zabýval podílem brigádnické činnosti jednotlivých organizací na akcích OO ČSCH a navrhl,aby se každá organizace podílela na zajištění regionální výstavy nejméně 40 hodinami.Návrh byl přijat. Př.Krubert požádal konferenci o schválení konání okresní soutěžní výstavy v Meclově 11.a12.9.2015 a o finanční příspěvek na poháry v hodnotě 3000,-Kč.Návrh byl přijat. Př.Buršík konstatoval,že je třeba zakoupit nový putovní pohár pro chovatele drůbeže.Návrh byl schválen. Př.Mgr.Kovářová požádala o schválení 1 dospělého doprovodu pro účastníky mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů v Ostravě (náklady hradí OO ČSCH)a o zakoupení triček s logem OO ČSCH pro účastníky mezinárodního kola v Ostravě. Př.Dufek informoval o poslední možnosti zúčastnit se zájezdu na chovatelský a zahrádkářský trh do Strakonic v neděli 31.5.2015.Politoval,že je škoda,že OO ČSCH ustoupilo od pořádání výstavy při Chodských slavnostech. Př.Fiala zdůraznil potřebu větší propagace regionální výstavy. Ad 11)Usnesení Některé body jednání byly schváleny již v průběhu konference.Nakonec bylo schváleno usnesení jako celek všemi přítomnými účastníky jednohlasně. Okresní konference schvaluje: – program konference – zapisovatele př.V.Eisenreicha – ověřovatele zápisu př.J.Boudu,př.V.Kutila – změnu místa uskladnění výstavních klecí v prostorách ZO Poběžovice – konání okresní soutěžní výstavy v Meclově 11.a12.9.2015 a finanční příspěvek 3000,-Kč na zakoupení pohárů pro tuto výstavu – delegáta na MVH 2015 a VH 2015 př. J.Buršíka – kandidáta do doplňujících voleb do ÚV ČSCH př.J.Buršíka – odpracování minimálně 40 brigádnických hodin při zajištění regionální výstavy od každé základní organizace – zakoupení putovního poháru pro chovatele drůbeže – doprovod 1 dospělé osoby na mezinárodní kolo MCH v Ostravě, hrazený OO ČSCH – zakoupení triček s logem OO ČSCH pro účastníky mezinárodního kola v Ostravě Okresní konference bere na vědomí: – zprávu předsedy OO ČSCH – zprávu jednatele,pokladníka a registrátora OO ČSCH – zprávu kontrolní komise OO ČSCH – zprávu předsedů jednotlivých odborných komisí při OO ČSCH – zprávu o zajištění regionální výstavy a podněty k přípravě výstavy – diskuzní příspěvky účastníků konference Okresní konference ukládá: – sledovat akce celostátního významu a v případě zájmu členů uspořádat zájezd – rozšiřovat spolupráci s chovateli z ostatních regionů – přispívat chovatelům vystavujícím na významných výstavách dle schválených zásad – dotovat výstavy ZO schválenou částkou – na okresní kolo Olympiády mladých chovatelů přizvat chovatelské kroužky při ZŠ Zapsal : V.Eisenreich Ověřovatelé zápisu: J.Bouda V.Kutil K ověření předáno: