Jdi na obsah Jdi na menu

Konference 2018

13. 4. 2018

           Okresní organizace Českého svazu chovatelů Domažlice z.s.   Kostelní ulice 90 , 344 01 Domažlice,e-mail: oocsch.domazlice@seznam.cz                               http:/www.oocschdomazlice.estranky.cz
                         Zápis z konference OO ČSCH Domažlice z.s. konané                  dne 28.3.2018 v zasedací místnosti OO ČSCH v Domažlicích
Účastníci jednání: př.Václav Šesták(kandidát,stávající člen výboru OO)),př.Václav Procházka(ZO Koloveč),př.Alois Kroa(ZO Únějovice),př.Josef Baxa(ZO Staňkov),př.Josef Janeček(ZO Kdyně II),př.Jan Kutil(kandidát),př.Jaroslav Polák(ZO Horšovský Týn),př.Josef Krubert(ZO Meclov),př.Josef Bouda(ZO Chocomyšl),př.Jan Grešle(ZO Holýšov),př.Vladimír Eisenreich(kandidát,stávající člen výboru OO),př.Josef Buršík(ZO Poběžovice,kandidát,stávající člen výboru OO),př.Mgr.Dita Kovářová(kandidát,stávající člen KK OO),př.Jaroslav Hradecký(kandidát),př.Jan Dufek(ZO Domažlice I),př.Jiří Kubal(ZO Ždánov),př.Antonín Müller(ZO Horšovský Týn),př.Jan Koczai(kandidát,stávající člen výboru OO),př.Tomáš Fiala st.(stávající člen výboru OO),př.Tomáš Fiala ml.(kandidát).
Omluven: př.Václav Kutil(kandidát,stávající člen výboru OO,člen volební komise)
Nepřítomni delegáti ZO: Postřekov,Hostouň
Program: 1.Zahájení 2.Dovolba člena volební komise,volba mandátové komise,volba návrhové     komise,volba zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 3.Zpráva o činnosti OO v uplynulém volebním období 4.Zpráva kontrolní komise,zpráva o činnosti mladých chovatelů 5.Volby do výboru OO 6.Volba kandidátů do vyšších orgánů ČSCH 7.Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů 2018,okresní výstava 2018 8.Diskuze 9.Usnesení 10.Závěr
Ad1)Zahájení        Jednání zahájil př.Vladimír Eisenreich,předseda OO ČSCH.Přivítal všechny
přítomné,následovalo seznámení s programem.K programu nebyly žádné připomínky,program schválili všichni přítomní delegáti.
Ad 2)Dovolba člena volební komise,volba mandátové komise,volba návrhové komise,volba zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu         Z důvodu omluvené nepřítomnosti člena volební komise  př.Václava Kutila bylo nutno dovolit,třetího člena volební komise,dle požadavku pokynů pro zajištění voleb.Všemi přítomnými delegáty byl navržen a schválen př.Jiří Kubal.         Mandátová komise byla zvolena všemi hlasy v tomto složení : př.Antonín Müller,př.Tomáš Fiala st.,př.Alois Kroa         Návrhová komise byla navržena a zvolena ve složení: př.Josef Buršík,př.Vladimír Eisenreich,př.Mgr.Dita Kovářová         Zapisovatelem byl navržen a schválen př.Vladimír Eisenreich         Ověřením zápisu byli pověřeni všemi delegáty př.Antonín Müller,př.Jan Kutil
Ad 3)Zpráva o činnosti v uplynulém volebním období          Předseda OO ČSCH Vladimír Eisenreich shrnul zásadní události v uplynulém období.Zmínil soudní spor ohledně pozemku před štítem budovy OO ČSCH.Žalobce si nárokoval pozemek formou vydržení.Spor byl ukončen zřízením věcného břemene .Dále byli přítomni informováni o počtu členů na začátku a na konci volebního období,bylo konstatováno,že počet členů je téměř stejný.Vznikly dvě nové organizace(ZO Ždánov a ZO Chocomyšl).Zanikly organizace v Chodově a ZO Kdyně I.Ukončení činnosti v nejbližší době oznámila ZO Poběžovice.
Ad 4)Zpráva kontrolní komise,zpráva o činnosti mladých chovatelů         Kontrolní komise se nemusela v uplynulém období zabývat řešením žádných podnětů.Účetnictví zpracovává firma ing.Šlajse,dosud nebylo nutné řešit žádné nedostatky.Př.Mgr.Dita Kovářová připomněla úspěchy mladých chovatelů v předchozím období.Mladí chovatelé z Domažlicka obsadili přední příčky ve většině odborností  a právem patří mezi nejlepší v celé ČR.
Ad 5)Volby do výboru OO        Volební komise seznámila přítomné delegáty s jednotlivými kandidáty,všechny potřebné doklady byly odevzdány řádně vyplněné a nebyly zjištěny žádné nedostatky.Mandátová komise seznámila přítomné o počtu přítomných delegátů a počtu potřebných hlasů ke zvolení.Zpráva mandátové komise bude přiložena jako příloha tohoto zápisu.        Do výboru Okresní organizace ČSCH Domažlice byli zvoleni následující kandidáti.Př.Mgr.Dita Kovářová,př.Václav Kutil,př.Vladimír Eisenreich,př.Josef Buršík,př.Tomáš Fiala ml,př.Václav Šesták,př.Jan Kutil.        Výbor Okresní organizace ČSCH Domažlice bude v následujím období pracovat v tomto složení: př.Josef Buršík – předseda,vedoucí odbornosti chovatelů drůbeže př.Vladimír Eisenreich- místopředseda,jednatel př.Mgr.Dita Kovářová – pokladník,registrátor králíků,vedoucí pro práci s mládeží
př.Tomáš Fiala ml – člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů králíků př.Jan Kutil – člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů holubů př.Václav Kutil- člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů exotického ptactva př.Václav Šesták – člen výboru př.Josef Bouda – kontrolní komise
Ad 6) Volba kandidátů do vyšších orgánů ČSCH           př.Vladimír Eisenreich byl navržen a schválen jako kandidát do KK ÚOK chovatelů drůbeže           př.Josef Buršík byl schválen jako kandidát do ÚVV ČSCH a do ÚOK chovatelů drůbeže           př.Mgr.Dita Kovářová byla schválena jako kandidátka do ÚKPM
Ad 7)Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů 2018,okresní výstava 2018          Termín okresního kola Olympiády mladých chovatelů byl navržen a schválen.Bude se konat 9.5.2018 od 15.30 hodin v MKZ Domažlice.Byla navržena a schválena částka 300,-Kč na ceny pro jednoho účastníka soutěže.           Okresní výstava se bude v tomto roce konat v Horšovském Týně ve dnech 28.29.9.2018.Termín i místo schválili všichni přítomní.
Ad  8)Diskuze       Př.Jan Koczai informoval přítomné o nově zvoleném výboru posuzovatelů králíků.Oznámil,že se bude konat školení registrátorů králíků.        Př.Mgr.Dita Kovářová poděkovala všech chovatelům,kteří pomáhali s organizací soutěže mladých chovatelů v Poběžovicích.Vyzdvihla vynikající pomoc a organizační schopnosti př.Moniky Hradecké,které zvlášť poděkovala.Krajské setkání mladých chovatelů,které se konalo vždy v dubnu se zatím odkládá na pozdnější termín.Dosud nebyl schválen grant,z kterého se čerpají finanční prostředky.        Př.Tomáš Fiala st.  navrhnul zakoupení pohárů nejlepším soutěžícím okresního kola Olympiády mladých chovatelů        Další příspěvky se týkaly informací a plánovaných akcí jednotlivých organizací
Ad 9)Usnesení Konference Okresní organizace ČSCH Domažlice z.s. schvaluje: -program konference -zvolení člena volební komise př.J.Kubala -zvolení mandátové komise,návrhové komise,zapisovatele a ověřovatele zápisu -volbu členů výboru OO ČSCH v následujícím složení:Mgr.D.Kovářová,Václav Kutil,Vladimír Eisenreich,Josef Buršík,Tomáš Fiala ml.,Václav Šesták,Jan Kutil -volbu kontrolní komise př.J.Bouda -kandidáta do KK ÚOK chovatelů drůbeže V.Eisenreicha -kandidáta do ÚVV ČSCH a ÚOK chovatelů drůbeže J.Buršíka -kandidáta do ÚKPM Mgr.D.Kovářovou -termín konání okresního kola OMCH a částku určenou na ceny -termín a místo konání okresní výstavy
Konference Okresní organizace ČSCH Domažlice z.s. bere na vědomí: -zprávu o činnosti OO v uplynulém období -zprávu kontrolní komise a zprávu o činnosti mladých chovatelů -zprávu volební komise -zprávu mandátové komise -výbor Okresní organizace ČSCH Domažlice v následujícím složení: Josef Buršík-předseda,vedoucí odbornosti chovatelů drůbeže Vladimír Eisenreich-místopředseda,jednatel Mgr.Dita Kovářová- pokladník,registrátor králíků,vedoucí pro práci s MCH Jan Kutil- člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů holubů Tomáš Fiala ml..člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů králíků Václav Kutil-člen výboru,vedoucí odbornosti chovatelů exotického ptactva Václav Šesták – člen výboru -diskuzní příspěvky Ad 10)Závěr          Usnesení konference bylo schváleno všemi přítomnými delegáty jako celek.Konference byla  ukončena
V Domažlicích 5.4.2018 Zápis vypracoval: Vladimír Eisenreich