Jdi na obsah Jdi na menu

Konference 2017

21. 1. 2018

                                  Český svaz chovatelů, z.s.

   Okresní organizace Domažlice,Kostelní 90, 344 01 Domažlice

     e-mail: oocsch.domazlice@seznam.cz, http:/www.oocschdomazlice.estranky.cz

 

 

 

 

              Zápis z konference OO ČSCH Domažlice konané dne 6.12.2017 v zasedací místnosti OO ČSCH v Domažlicích

 

 

Účastníci jednání:

př.Jan Grešle,př.Josef Buršík,př.Mgr.Dita Kovářová,př.Jan Dufek,př.Josef Bouda,př.Vladimír Eisenreich,př.Václav Šesták,př.Václav Kutil,př.Antonín Müller,př.Jan Koczai,př.Ladislav  Janda a př.Jan Hovorka

 

Omluveni:

př.Tomáš Fiala,př.Josef Krubert

 

 

Program:

1.Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí

2.Kontrola plnění usnesení okresní konference 2016

3.Zpráva předsedy OO ČSCH

4.Zpráva jednatele a pokladníka OO ČSCH

5.Zpráva kontrolní komise OO ČSCH,zpráva o činnosti MCH

6.Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH

7.Zpráva z valné hromady

8.Volby 2018.Volba členů volební komise.Rozhodnutí o počtu členů výboru OO

9.Diskuse

10.Usnesení

11.Závěr

 

 

Ad1)

Zahájení,schválení programu,volba pracovních komisí

Konferenci územní organizace svolal pozvánkou rozeslanou e-mailem výbor OO ČSCH v Domažlicích.Jednání bylo zahájeno v  15.10 hodin,zahájil ho a vedl Vladimír Eisenreich předseda OO ČSCH Domažlice.Ihned po zahájení byli přítomni vyzváni k uctění památky minutou ticha pro př.Vojtěcha Štichu a př.Stanislava Maxu,kteří nás v letošním roce opustili.Na jednání byli přítomni zástupci 9 organizací z celkového počtu 13.Jako zapisovatel byl navržen Vladimír Eisenreich.Souhlasili všichni přítomní.Jako ověřovatelé byli navrženi Václav Kutil a Antonín Müller.Souhlasili všichni přítomni.Všichni souhlasili s navrženým programem.

 

Ad2)

Kontrola ukládacích bodů usnesení konference OO ČSCH 2016

-zajistit školení zástupců organizací o povinnostech vůči finanční správě a rejstříkovému soudu(splněno 15.3.2017)

-sledovat akce celostátního významu a v případě zájmu členů uspořádat zájezd(splněno,v roce 2016 i v roce 2017 uspořádán zájezd do Lysé n.L.)

-přispívat chovatelům vystavujícím na významných výstavách dle schválených zásad,dotovat výstavy ZO schválenou částkou(splněno,všichni,kdo uplatnil nárok)

-na okresní kolo Olympiády mladých chovatelů pozvat chovatelské kroužky při ZŠ (splněno)

Dále došlo ke splnění úkolu z usnesení ze dne 3.2.2016,týkající se změny pojišťovatele budovy a vybavení OO ČSCH.

Úkol z jednání výboru ze dne 16.12.2016 o zrušení telefonní linky v kanceláři nebyl dosud splněn,z důvodu trvání zvýhodněného tarifního balíčku (telefon+internet) na dobu určitou

 

Ad3)

Zpráva předsedy OO ČSCH

Předseda OO ČSCH shrnul období mezi konferencemi.Informoval o tom,že v tomto období OO ČSCH  přímo nepořádal žádnou akci,vyjma okresního kola Olympiády mladých chovatelů a zájezdů do Lysé nad Labem.V září 2016 byla ÚVV ČSCH schválena ZO ČSCH Poběžovice jako pořadatel mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů 2017.Akce se pořadatelům vydařila a byla velice kladně hodnocena.V červnu 2017 byly na slavnostním zasedání ČSCH ve Valdštejnském paláci předány pamětní medaile nejlepším chovatelům,které jsme navrhli a schválili v březnu 2017.Byli to př.Buršík a př.Koczai.Ke dni 30.6.2017 byla ukončena smlouva s  ze strany realitní kanceláře na pronájem výlohy.Nájemce bufetu ing.Linda požádal o změnu ve smlouvě,týkající se názvu jeho firmy.

 

Ad4)

Zpráva jednatele a pokladníka OO ČSCH

Jednatel nejprve přítomné informoval o novinkách v evidenci členů,vydávání členských průkazů.Zmínil skutečnost,že dosud nebyly řádně zaevidovány likvidace dříve zaniklé organizace v Pařezově a ve Kdyni I.Likvidací byl zaúkolován pracovník ČSCH.Zhodnotil regionální výstavy v roce 2016 a v roce 2017.V roce 2018 by se měla regionální výstava konat v Nýrsku.Dne 8.9.2018 se bude konat  místní výstava

ve Ždánově.Sdělil přítomným stav hotovosti na pokladně a na běžném účtu.Pozval účastníky konference na 82.mezinárodní mistrovskou soutěž České a Slovenské republiky ve zpěvu harckých kanárů ve dnech 8.-14.1.2018 v Poběžovicích v hotelu Hubertus.Slavnostní večer bude 13.1.2018 od 18 hodin s hudebním doprovodem oblíbené kapely Sedmihorka a s vystoupením chodského souboru.

 

Ad5)

Zpráva kontrolní komise OO ČSCH a zpráva o činnosti mladých chovatelů

Předsedkyně kontrolní komise řekla,že kontrola dokladů je prováděna průběžně,ty jsou neprodleně předávány účetní firmě.Zmínila nutnost kopírování všech dokladů poskytovatelům grantů.Dále podrobně shrnula účast mladých chovatelů z našeho okresu na celostátních kolech v Praze,Táboře, Ostravě,Rumburku a v Poběžovicích.Vyzdvihla dosažené úspěchy,zejména ty z posledního kola v Poběžovicích,kde byli naši mladí chovatelé absolutní vítězové.Připomněla jarní setkání mladých chovatelů v obci Hora sv.Václava

 

Ad6)

Zprávy předsedů odborných komisí při OO ČSCH

Předseda odborné komise chovatelů exotického ptactva informoval o výsledcích dosažených na krajských výstavách,informoval o tom,kde se plánuje následující krajská výstava.Vyzval zástupce organizací,aby apelovali na chovatele exotického ptactva ve svých organizacích k účasti na výstavní činnosti.

Předseda odborné komise chovatelů králíků informoval o závěrech z ústřední konference odbornosti.Měl připomínky k četnosti schůzí výboru OO ČSCH v uplynulém období , ke koordinaci svozu zvířat na národní výstavu ,k hodnocení králíků na regionální výstavě v Chodově a k termínu konání regionální výstavy 2 týdny před národní výstavou.

 

Ad7)

Zpráva z VH

Jednatel a člen ÚVV ČSCH př.Buršík informoval přítomné o předběžných ekonomických výsledcích pořádání celostátní výstavy v režii svazu.Konstatoval,že vzrůstají ceny pronájmu výstavních prostor na propagaci svazu při výstavě Země živitelka.Dále uvedl,že byl navržen a schválen volební řád a že rok 2018 bude rokem volebním do všech organizačních složek ČSCH.Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách svazu.

 

Ad8)

Volby 2018

Byla provedena volba členů volební komise pro volby 2018.Byli navrženi př.Josef Buršík,př.Jan Grešle a př.Václav Kutil.S navrženými členy souhlasili všichni přítomní.Dále byl navržen počet členů výboru jako v tomto volebním období v počtu 7 členů.Počet byl všemi přítomnými schválen.Pak bylo navrženo,aby se volili jednotliví kandidáti.Tento návrh byl všemi přítomnými schválen.Nakonec byl navržen termín konání volební konference na 28.3.2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti okresní organizace ČSCH.Termín i místo konání byli schváleny všemi přítomnými.

 

Ad9)

Diskuse

Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.Předseda okresní odborné komise chovatelů králíků měl připomínky k registraci králíků.Vzhledem k tomu,že se stávající registrátor funkce ujal,protože o ni nikdo neměl zájem,sdělil,že již registrátora v následujícím období dělat nebude.

 

Ad10)

Usnesení

Některé body jednání byly schváleny již v průběhu konference.Nakonec bylo schváleno usnesení jako celek všemi přítomnými zástupci organizací.

 

Konference OO ČSCH Domažlice schvaluje:

-program konference 2017

-př.Vladimíra Eisenreicha jako zapisovatele,př.Václava Kutila a př.Antonína Müllera jako ověřovatele zápisu

-členy volební komise př.Josef Buršík,př.Jan Grešle,př.Václav Kutil

-počet členů výboru 7

-způsob volby z jednotlivých kandidátů

-konání volební konference dne 28.3.2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti okresní organizace ČSCH

 

Konference OO ČSCH Domažlice bere na vědomí:

-zprávu předsedy OO ČSCH

-zprávu jednatele a pokladníka OO ČSCH

-zprávu předsedkyně kontrolní komise a předsedkyně krajské komise pro práci s mládeží

-zprávy předsedů jednotlivých odborností

-informaci registrátora králíků o ukončení činnosti

 

 

Konference OO ČSCH Domažlice ukládá:

-uzavřít smlouvu s ing.Lindou ve stávajícím znění,ale místo firmy Vaříme Vám s.r.o. uvést firmu Flexrest s.r.o.

 

 

 

Zapsal:Vladimír Eisenreich dne 17.12.2017